Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com prowadzi Martin Lechowicz, zarejestrowany jako sole trader w Wielkiej Brytanii (pod nazwą „Completely Unprofessional”) pod adresem: Martin Lechowicz, 105A South Street North, Chesterfield, S43 2, UK

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepiku.
 2. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com wymieniony na początku Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklepik.MartinLechowicz.com.
 4. Sklepik – serwis internetowy dostępny pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepiku.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepiku.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

Zasady z korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepiku.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepiku.
 3. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji i zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklepik podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Warunkiem aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej obsługującej standardy HTML5 i Javascript oraz posiadanie dostępu do konta e-mail.
 6. Sklepik umożliwia kupowanie Towarów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, po czym następuje procedura finalizacji zamówienia.
 8. Informacje dotyczące szczegółów realizacji zamówienia są wyświetlane na bieżąco w czasie obsługi Sklepiku przez Klienta.
 9. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia, w szczególności są to:
  a) imię i nazwisko
  b) adres dostawy (jeżeli towar wymaga dostawy)
  c) prawidłowy e-mail
 10. Za podanie nieprawidłowych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie transakcji.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Ceny, Płatności, Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepiku zawierają wszystkie podatki i opłaty. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Towarów podczas finalizacji Zamówienia i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Towary, które są usługami lub produktami elektronicznymi (nie mają postaci fizycznej) nie wymagają przesyłki i w takim przypadku nie dolicza się kosztów przesyłki.
 3. Rodzaje przesyłek wraz ze szczegółowymi informacjami są wyświetlone w trakcie finalizacji Zamówienia.
 4. Ceny Towarów podawane są w walucie wyświetlonej na stronie Sklepiku.
 5. Klient ma możliwość wybrania metody płatności za Zamówienie. Wszystkie dostępne metody płatności wraz ze szczegółowymi informacjami są wyświetlane w czasie finalizacji Zamówienia.
 6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 7. Aby odstąpić od umowy Klient składa stosowne oświadczenie telefonicznie, drogą elektroniczną lub na piśmie.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: NAZWA FIRMY ul. NAZWA ULICY, 00-000 MIASTO.
 9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklepik zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy.
 11. W przypadku e-booków, piosenek innych Towarów występujących w postaci plików, nie istnieje skuteczna możliwość zwrotu Towaru. W tym wypadku Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Aby złożyć reklamację Klient kontaktuje się ze Sprzedającym ustnie, pisemnie, telefonicznie, mailem lub w innej formie. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie Sklepiku.
 3. Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklepik nie może wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Sklepik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Sklepik zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania modyfikacji produktu przez Klienta.
 6. Sklepik zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu.
 7. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa Wielkiej Brytanii, zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem sklepik.MartinLechowicz.com/regulamin.